اطلاعیه اول

توضیحات اطلاعیه اول

لینک های راهنمای استفاده از سامانه:

فیلم های آموزش ویانا سمت ادمین ، استاد، دانشجو :    

http://wiki.viannacloud.ir:8090/pages/viewpage.action?pageId=6521887

راهنما هلپ  html سامانه ویانا :

teacher:

http://wiki.viannacloud.ir:8090/display/VTH

student:

http://wiki.viannacloud.ir:8090/display/VSH

ویدیوهای راهنمای دانش آموز:

http://dl.viannacloud.ir/video/Student/student1.mp4

http://dl.viannacloud.ir/video/Student/students2.mp4